Zamknij Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na politykę prywatności.

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU PEPINO.COM.PL

 

I DEFINICJE

Terminom użytym w niniejszym Regulaminie:

Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady składania oraz realizacji zamówień poprzez serwis pepino.com.pl

Organizator Serwisu, Restauracja Pizzeria Pepino ul. ks.P.Wawrzyniaka 19, w Grodzisku Wielkopolskim, zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców, NIP: 788-145-07-92, REGON: 630973806.

Użytkownik - osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych

(w tym w przypadku zamawiania produktów, co do których konieczne jest osiągnięcie pełnoletności) jak również osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Organizatora.

Oferta - asortyment produktów i usług oferowanych przez poszczególne Lokale, które mogą być zamówione przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu pepino.com.pl.

Zamówienie – składane przez Użytkownika, przy użyciu Serwisu pepino.com.pl zamówienie z Oferty wybranego Lokalu, skutkujące zawarciem Umowy. Zamówienia są realizowane przez Organizatora Serwisu lub jego Partnerów. Każdorazowo przyjęcie Zamówienia do realizacji jest potwierdzane poprzez przesłane Użytkownikowi wiadomości e-mail w tym zakresie.

Umowa - stosunek prawny zawarty pomiędzy Użytkownikiem, a Lokalem na podstawie złożonego Zamówienia dotyczący jego realizacji oraz jego dostawy lub osobistego odbioru. Serwis pepino.com.pl - strona internetowa www.pepino.com.pl, na której udostępnia się Usługi.

Usługi - świadczone przez Organizatora, drogą elektroniczną, przy wykorzystaniu Serwisu pepino.com.pl usługi obejmujące w szczególności prezentację Oferty, ułatwienia w zawieraniu przez Użytkowników umów

na odległość z Lokalami dotyczących realizacji Zamówień oraz w dokonywaniu płatności za Zamówienia.

Lokal - podmiot, prowadzący działalność gospodarczą w zakresie gastronomii, prowadzony przez Organizatora,

na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej pod adresem ul. Wawrzyniaka 19 w Grodzisku Wielkopolskim..

 II POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania przez Użytkowników z Serwisu pepino.com.pl służącego do składania przez nich, za pośrednictwem Serwisu, Zamówień w Lokalu na produkty z Oferty. Organizator umożliwia Użytkownikom bezpłatne korzystanie z Serwisu pepino.com.pl w celu określonym w ust. 1 powyżej.

 2. Zamówienia realizowane są przez Lokal i na jego rzecz, gdzie Użytkownik uiszcza opłaty z nimi związane, korzystając ze sposobów płatności opisanych w Regulaminie.

 3. Za realizację Zamówienia wobec Użytkownika odpowiada Lokal, z którym Użytkownik zawarł Umowę na realizację danego Zamówienia.

 

III ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. Świadczenie Usług przez Organizatora następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Serwisu pepino.com.pl, a co za tym idzie akceptacją przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu. Świadczenie Usług przez Organizatora na rzecz Użytkownika nie jest ograniczone w czasie.

 2. Użytkownik jest uprawniony do składania Zamówienia z Oferty wybranego Lokalu przez Serwis pepino.com.pl dostępny pod adresem: www.pepino.com.pl

 3. Zamówienie złożone przez Użytkownika przez Serwis pepino.com.pl będzie realizowane przez wybrany Lokal prowadzony przez Organizatora na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na skutek działania siły wyższej.

 5. Korzystanie przez Użytkowników z Usług, z zastrzeżeniem art. 3.4 niniejszego Regulaminu jest możliwe wyłącznie przy pomocy podłączonego do sieci Internetowej komputera lub innego urządzenia wyposażonego w przeglądarkę internetową.

 6. W ramach korzystania z Usług niedozwolone jest dostarczanie przez Użytkowników treści o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności:

  1. - danych i informacji spreparowanych w sposób stwarzający ryzyko naruszenia bezpieczeństwa systemu informatycznego lub stabilności Serwisu pepino.com.pl;

  2. - informacji naruszających jakiekolwiek dobra Organizatora lub osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej obejmujące m.in. prawa autorskie i prawa do znaków towarowych Organizatora lub osób trzecich;

  3. - innych danych i informacji naruszających bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 7. Organizator zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie pepino.com.pl, są objęte ochroną prawa autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i wiadomości umieszczonych w Serwisie pepino.com.pl wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

 

IV UMOWA

 1. Umowa zawierana jest w momencie ukończenia składania Zamówienia przez Użytkownika poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij zamówienie do restauracji”. Użytkownik niezwłocznie otrzyma potwierdzenie jej zawarcia na podany przez siebie podczas składania Zamówienia adres mailowy.

 2. Organizator zastrzega, że Umowa może być prawidłowo wykonana przez Lokal wyłącznie pod warunkiem podania przez Użytkownika prawidłowych i pełnych danych kontaktowych podczas składania Zamówienia, tj. takich, które umożliwiają kontakt Lokalu z Użytkownikiem na potrzeby realizacji i dostarczenia Zamówienia na wskazany przez Użytkownika adres.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do natychmiastowego zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w danych, w szczególności dotyczących płatności, które zostały przekazane lub wymienione Organizatorowi lub Lokalowi.

 4. W celu uzyskania informacji o statusie realizacji Umowy Użytkownik może kontaktować się bezpośrednio z Lokalem za pomocą danych kontaktowych podanych w Serwisie pepino.com.pl. Po złożeniu Zamówienia, Użytkownik winien być na potrzeby kontaktu w sprawie realizacji Zamówienia dostępny za pośrednictwem telefonu lub poczty elektronicznej zarówno dla Lokalu, jak i Organizatora, zgodnie z danymi kontaktowymi wskazanymi przy składaniu Zamówienia.

 5. Jeżeli Użytkownik złoży Zamówienie obejmujące również dostawę na wskazany przez niego adres, winien on lub osoba przez niego wskazana do odbioru Zamówienia, być obecny pod wskazanym przy składaniu Zamówienia adresem dostawy w celu jego odbioru.

 6. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się na realizację Umowy poprzez samodzielny odbiór zamówionych produktów, winien on zgłosić się w tym celu i o wskazanej godzinie do punktu odbioru zamówień Lokalu. Godzina, o której mowa w zdaniu. poprzednim zostanie wskazana Użytkownikowi drogą elektroniczną. (e-mail potwierdzający złożenie Zamówienia) lub w Serwisie pepino.com.pl.

 

V ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Z uwagi na łatwo psujący się charakter oferowanych przez poszczególne Lokale produktów i przygotowania ich pod indywidualne zamówienie, Użytkownik nie jest uprawniony do odstąpienia od Umowy po rozpoczęciu jej faktycznej realizacji (art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827)). Odstąpienie od zawartej Umowy przed rozpoczęciem jej faktycznej realizacji jest możliwe bez podania jakiejkolwiek przyczyny w drodze jednoznacznego oświadczenia przez kontakt telefoniczny z Lokalem.

 2. Organizator wskazuje Użytkownikowi, że Lokal jest uprawniony do odstąpienia od Umowy, w przypadku:

  1. a) zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,

  2. b) dezaktualizacji zamieszczonej w Serwisie pepino.com.pl Oferty w sytuacji, gdy Użytkownik nie zgodził się na alternatywę dotyczącą Zamówienia złożoną przez Lokal,

  3. c) przekazania przez Użytkownika nieprawidłowego lub nieosiągalnego numer telefonu lub adresu dostawy.

 3. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze stron traktuje się ją jako niezawartą. Organizator dokona zwrotu płatności uiszczonej przez Użytkownika przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.

 4. W przypadku złożenia przez Użytkownika fałszywego Zamówienia lub niewykonania przez niego Umowy
  (w szczególności przez jej nieopłacenie lub nieobecność w miejscu dostawy lub w punkcie odbioru w celu odebrania zamówionych produktów), Organizator jest uprawniony do odmowy przyjęcia jakichkolwiek przyszłych Zamówień od takiego Użytkownika.

VI PŁATNOŚCI

 1. W momencie zawarcia Umowy zgodnie z postanowieniami art. 4.1 niniejszego Regulaminu świadczenia usług na rzecz Użytkowników, po stronie Użytkownika powstaje obowiązek płatności na rzecz Lokalu ceny wynikającej z Zamówienia. Podana w Zamówieniu cena stanowi całkowitą cenę, jaką Użytkownik zobowiązany będzie zapłacić wraz z należnym podatkiem zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz kosztem dostawy, o ile Użytkowniksię na nią zdecydował. Obciążenie Użytkownika dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu jego wyraźnej zgody.

 2. Użytkownik może wywiązać się ze wskazanego art. 6.1 niniejszego Regulaminu obowiązku zapłaty poprzez dokonanie płatności przy użyciu oferowanych za pośrednictwem Serwisu pepino.com.pl Systemów Płatności Online lub przekazując należność kurierowi w momencie dostawy lub płacąc gotówką lub kartą płatniczą w Lokalu przy odbiorze Zamówienia. Użytkownik jest informowany o dostępnych sposobach zapłaty w Serwisie pepino.com.pl podczas składania Zamówienia w danym Lokalu i musi dokonać wyboru jednego z nich przed złożeniem Zamówienia, tj. przed kliknięciem przycisku „Wyślij zamówienie do restauracji”.

 3. Z zastrzeżeniem postanowień art. 5.3 niniejszego Regulaminu (częściowy) zwrot płatności online winien być możliwy wyłącznie w przypadku niemożności dostarczenia części Zamówienia i akceptacji realizacji części tego Zamówienia przez Użytkownika. Zwrot jest zawsze dokonywany na rachunek, z którego dokonano płatności.

 4. Zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu uzyskania przez Organizatora informacji o odstąpieniu od zawartej Umowy. W przypadku odrzucenia Zamówienia, o którym mowa w art. 5.6 niniejszego Regulaminu zwrot płatności online jest dokonywany w terminie do 10 dni roboczych od momentu tegoż odrzucenia.

 5. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Organizator jest upoważniony do akceptacji w imieniu Lokalu płatności online dokonywanych przez Użytkowników.

 

VII REKLAMACJE

 1. Reklamacje Użytkowników dotyczące Oferty, Zamówienia lub realizacji Umowy winny być składane bezpośrednio do Lokali z wykorzystaniem danych kontaktowych danego Lokalu wskazanych w Serwisie pepino.com.pl. W przypadku reklamacji Użytkownika dotyczącej Usług, reklamacja winna być przekazana Działowi Obsługi Klienta Organizatora za pośrednictwem:

  • a) poczty elektronicznej na adres e-mail: pepino@pepino.com.pl lub

  • b) poczty tradycyjnej na adres: Restauracja Pizzeria Pepino, ul.ks.P. Wawrzyniaka 19, 62-065 Grodzisk Wielkopolski

 2. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko osoby składającej reklamację, wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania.

 3. Po otrzymaniu przez Organizatora reklamacji, o której mowa w art. 7.2 niniejszego Regulaminu zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie dwóch tygodni od dnia jej otrzymania. Organizator potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Użytkownika na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.

 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator powiadomi osobę składającą reklamację listem wysłanym na adres podany w reklamacji albo pocztą elektroniczną - w zależności od sposobu złożenia reklamacji - w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia reklamacji.

 

VIII POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszym Regulaminem jest Restauracja Pizzeria Pepino, ul. Wawrzyniaka 19, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, NIP: 788-145-07-92, adres e-mail: pepino@pepino.com.pl numer telefonu: (+48) 668 574 792

 2. Osobą kontaktową we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych w Restauracja Pizzeria Pepino  s.c. z siedzibą w Grodzisku Wielkopolskim jest upoważniona osoba, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail: pepino@pepino.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Organizatora, wskazany w pkt 8.1.

 3. Organizator przestrzega przepisów określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.), w ustawie z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1907 z późn. zm.), w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1, dalej zwane „RODO”) oraz innych obowiązujących przepisach prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych. 

 4. Dane wprowadzone podczas składania Zamówienia zapisywane są w następujących celach:

  1. w celu prawidłowej realizacji i obsługi Zamówienia oraz w kwestiach dotyczących administracji księgowej, oraz obsługi ewentualnych reklamacji,

  2. w celach marketingowych i promocyjnych. Organizator przetwarza dane osobowe, podane przez Użytkownika lub udostępnione w wyniku korzystania z Usług Serwisu pepino.com.pl. Organizator przetwarza w szczególności następujące dane osobowe: Imię i nazwisko, Adres, Numer telefonu, Adres e-mail, Miejscowość.

 5. Organizator przetwarza dane osobowe w celu realizacji świadczonych przez siebie Usług, w tym: obsługi płatności za złożone zamówienia (jeżeli dotyczy), przekazywania poszczególnym Lokalom danych celem realizacji przez nie Umowy zawartej z Użytkownikiem, oraz zwrotu płatności w przypadku odstąpienia od umowy zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Lokalem – uznania jej za niezawartą. W przypadku wyrażenia na to stosownej zgody podczas składania konkretnego Zamówienia – Organizator wykorzystuje podane dane osobowe także dla celów marketingowych i promocyjnych, w tym w szczególności do wysyłania newslettera i/lub ulotki promocyjnej lub do informowania o zmianach w ofercie świadczonych przez Organizatora Usług bądź o innych usługach realizowanych przez Organizatora lub Restauracji Pizzeria Pepino na wskazany adres e-mail zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 z późn. zm.) lub na wskazany numer telefonu zgodnie z ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz. U. z 2017, poz. 1907 z późn. zm.).

 6. Składając Zamówienie na Ofertę udostępnioną przez Lokal, Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora swoich danych osobowych, zgodnie z klauzulą udostępnioną w Serwisie Delivery (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a Rozporządzenia).

 7. Podawanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia zrealizowanie Zamówienia.

 8. Dane osobowe Użytkownika, dokonującego Zamówienia z Oferty udostępnionej przez określony Lokal, są udostępnianie następującym odbiorcom danych osobowych:

  1. podmiotom uczestniczącym w realizacji zamówienia, w tym Partnerom Organizatora Serwisu, w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych Usług oraz prawidłowego wykonania umów zawartych na podstawie składanego przez Użytkownika Zamówienia, po wyrażeniu przez Użytkownika stosownej zgody podczas składania konkretnego Zamówienia,

  2. dostawcom usług zaopatrujących Organizatora w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne, o ile skorzystanie z ich usług jest niezbędne do realizacji Zamówienia,

 9. Organizator nie przekazuje danych osobowych Użytkownika do państw trzecich.

 10. Organizator nie przechowuje danych osobowych dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, lecz nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.

 11. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:

  1. prawo dostępu do swoich danych osobowych (do informacji o przetwarzanych danych oraz kopii danych),

  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,

  3. prawo do usunięcia danych osobowych,

  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,

  5. prawo do przenoszenia danych osobowych,

  6. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (wycofanie zgody przez Użytkownika nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Użytkownik przed jej wycofaniem);

  7. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w sposób i w trybie określonym w przepisach Rozporządzenia oraz obowiązujących przepisach prawa polskiego dotyczących ochrony danych osobowych.
   ---------
   W celu skorzystania z praw wymienionych w pkt a)-f), należy skontaktować się z Upoważnioną osobą (dane kontaktowe wskazane w pkt 8.2 powyżej).

 12. Jeżeli Organizator będzie planował w sposób zautomatyzowany podejmować decyzje, w tym profilować dane osobowe Użytkowników, przed rozpoczęciem takiego działania poinformuje o tym Użytkowników.

 13. Po zakończeniu realizacji Zamówienia dane osobowe Użytkownika zostają niezwłocznie i bezpowrotnie usunięte przez partnerów Organizatora Serwisu, którym zostały udostępnione w zakresie niezbędnym do realizacji świadczonych Usług oraz prawidłowego wykonania umów zawartych na podstawie składanego przez Użytkownika Zamówienia. W przypadku podejrzenia, że dane osobowe nie są odpowiednio zabezpieczone lub gdy istnieją dowody nadużycia, Organizator prosi o kontakt na adres mailowy: pepino@pepino.com.pl

 

IX POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Regulaminu, do wykonywania Usług świadczonych przez Organizatora na rzecz Użytkownika, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późn. zm.).

 2. Wszelkie spory pomiędzy Organizatorem a Użytkownikiem, odnoszące się do realizacji Usług przez Organizatora, będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.

 3. Organizator ma prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O treści zmian Regulaminu Użytkownicy zostaną poinformowani przez umieszczenie przez Organizatora na stronie głównej Serwisu pepino.com.pl wiadomości o zmianie Regulaminu i utrzymanie tej informacji na stronie głównej Serwisu pepino.com.pl przez okres co najmniej 14 kolejnych dni kalendarzowych. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 14 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie Delivery.